Drobečková navigace

Úvod > O nás > Veřejný závazek

Naše motto: "Neděláme věci pro efekt, ale pro jejich skutečnou podstatu".

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova Příbor

Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen „Domov“) upravuje poslání, cíle, zásady poskytovaní sociální služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách:

Poslání

Domov Příbor je pobytové zařízení "rodinného typu", které nabízí sociální služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svém domácím prostředí, potřebují podporu a pomoc při zajištění důstojného způsobu života. Poskytujeme pravidelnou, bezpečnou a odbornou péči včetně péče paliativní. Udržujeme a podporujeme uživatele v kontaktu se společenským prostředím a pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů s cílem podpořit kvalitu života na základě individuálního přístupu. 

 

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Kapacita Domova je 68 uživatelů.

Pobytovou sociální službu neposkytujeme, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí odborné péče vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. psychózy, závažné poruchy chování)

Vzhledem k provozním (personálním, technickým) podmínkám zařízení nejsme schopni poskytnout pobytovou službu žadatelům:

 • vyživovaným nasogastrickou sondou (sonda vedoucí výživu do žaludku)
 • trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi, pokud nedošlo k likvidaci návyku, což musí být doloženo potvrzením příslušného odborného lékaře – psychiatra
 • trpícím středně těžkou a těžkou mentální retardací
 • s Alzheimerovou chorobou, kteří jsou mobilní a současně trpí těžkou poruchou orientace

Případy zvláštního zřetele

Vedení Domova si vyhrazuje právo na přijetí uživatele, který nesplňuje podmínky cílové skupiny - okruhu osob, ale pod podmínkou zhodnocení situace zvláštního zřetele.

Kritéria posouzení situace žadatele zvláštního zřetele:

 • věk
 • ohrožení života nebo důstojnosti žadatele, obvykle se jedná o domácí násilí
 • sociální situace (rodinná, sociální a zdravotní anamnéza)
 • reference osob (rodina, osoby blízké)
 • reference institucí (odbor sociálních věcí místně příslušného úřadu, úřad práce ČR, odd. Státní sociální podpory, sociální služby, aj.)

Zhodnocení posouzení situace žadatele zvláštního zřetele vykonává sociální pracovnice v rámci sociálního šetření a předkládá ke schválení ředitelce Domova.

Cíle poskytované služby

Udržení běžného způsobu života obdobně jako v domácím prostředí

podpora zájmů a přání uživatele v rámci individuálního plánování (aktivní užívání volného času, zapojení do společenského dění v Domově i mimo Domov, zprostředkování veřejných služeb (např. služby kadeřnice, pedikérky, knihovny, bohoslužby či využití léčebného kontaktu psa a člověka apod.)

Podpora maximální míry soběstačnosti

poskytování celodenní kvalitní péče ošetřovatelské a pečovatelské, a to v nezbytném odpovídajícím rozsahu podle individuálních potřeb uživatele, a také individuální podpora uživatele v udržení maximální možné dosavadní soběstačnosti, a to prostřednictvím osobních cílů stanovených v individuálním plánu uživatele.

Vytváření nových sociálních kontaktů a udržení stávajících

 • pořádání společenských akcí pro uživatele, rodinné příslušníky, blízké osoby i širokou veřejnost
 • pořádání výletů a společenských akcí mimo Domov
 • podpora mezilidských a sousedských vztahů v Domově
 • udržení či navázání kontaktů s rodinou uživatele či osobou blízkou

Způsob naplňování cílů -- podporu kvality poskytované služby prostřednictvím zaměstnanců, kteří vykonávají přímou péčím tj., sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách - aktivizační:

Vzdělávání

Oblast podpory vzdělávání zaměstnanců (výběr konkrétního tématu pro proškolení většiny zaměstnanců – navazuje na hodnocení zaměstnance a stanovení cílů vzdělávání zaměstnance, individuální školení, osobnostní rozvoj).

Personální zajištění služby

Požadujeme motivační dopis s uvedením důvodu, proč chce zájemce pro práci na pozici pracovníka v sociálních službách, sociálního pracovníka nebo zdravotní sestry pracovat v domově pro seniory, ve spolupráci s úřadem práce zajišťujeme pro zaměstnance bez potřebné kvalifikace rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.

Supervize

Jako formu dlouhodobé podpory, rozvoje a evaluace zejména pracovníků v přímé péči, preferujeme dlouhodobou spolupráci s osvědčenou supervizorkou.

Technické a materiální zázemí

Oblast podpory technického a materiálního zázemní zaměstnanců (např. zakoupení počítače, pomůcek, kávovaru, tiskárny, mikrovlnné trouby, úprava denní místnosti pro personál s kuchyňskou linkou).

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance (příspěvek na rekreaci, vitamíny, masáže, rehabilitace, sportovní využití, příspěvek na stravu).

Způsob hodnocení cílů

Cíle musí být S.M.A.R.T, tedy:

 • Specifické (konkrétní, musí vycházet ze skutečných potřeb)
 • Měřitelné (musí být stanovena kritéria, na základě kterých poznáme naplňování cíle – toto je individuální u každého cíle zvlášť)
 • Akceptovatelné (přijatelné pro všechny strany – uživatelé, poskytovatel, veřejnost; nemůže být v rozporu s etickými a právními normami)
 • Reálné (dosažitelné, musí být podmínky pro splnění)
 • Termínované (musí být stanoveno, kdy má být cíl naplněn nebo kdy má dojít k hodnocení toho, jak má být cíl naplňován)

Zásady poskytování sociální služby

 1. Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
 2. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Při poskytování sociální služby vycházíme z našich hlavních zásad:

Domov

Důstojnost

Rodina

Respekt

 • Domov - usilujeme o to, aby se v Domově uživatelé cítili jako doma, dbáme na individuální přístup a zachování soukromí. Preferujeme neformální pracovní oblečení, různorodé zařízení pokojů, květinovou výzdobu a barevně sladěný interiér s dekorem dřeva.
 • Důstojnost - přistupujeme k lidem s úctou a zodpovědně, dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod, důstojnost a úctu k uživateli projevujeme při každodenních činnostech od hygieny, oslovování, způsobu jednání a vyjadřování.
 • Rodina - navazujeme úzký kontakt s rodinou, spolupracujeme v rámci možností při řešení mimořádných situací a zároveň podporujeme přirozené společenské kontakty.
 • Respekt - respektujeme volbu uživatele v rámci poskytované sociální služby (dobrovolná účast na aktivitách, volba jídla, koupání, rozvržení dne), respektujeme jeho rozhodnutí a podporujeme uživatelovu samostatnost. Pracujeme na tom, aby nezůstalo pouze u slov, alae aby veřejný závazek a stanovené zásady byly projektovány do každodenní praxe.