Informace

Domov Příbor v průběhu času

domovdnes5

Domov Příbor, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje patří mezi kapacitně menší  domovy pro seniory s dlouhodobě budovaným klima rodinného typu. Uživatelům nabízíme útulné jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje, z nichž většina má na pokoji vlastní koupelnu s WC nebo společné vždy pro dva pokoje stavebně oddělené předsíňkou.

 

 

 

Historie

   Výňatek z kroniky města Příbora
   Historie Domova důchodců v Příboře začíná již u Richterovy tiskárny, která   byla  postavena 10. srpna 1908 a sloužila k těmto účelům až do roku 1938, kdy byla přestěhována do Frýdku. Během války zde byl vojenský sklad.

 

 

 

Domov historie

1945              Zřízen obecní chudobinec - restaurace Točna. Zřízený chudobinec sloužil "přestárlým osobám"   

                    pod vedením řádových sester.


1953             Zřízen Domov důchodců z bývalé tiskárny Jana Richtra. Tato budova přes malé stavební úpravy  

                     sloužila občanům města Příbor až do roku 1968.


1968 - 1969     Budova částečně přestavěna.

1997 - 2001     Přestavba a modernizace Domova důchodců - současný stav.

2003               Zřizovatelem organizace se stává Moravskoslezský kraj. logo moravskoslezskykraj


2007               Změna názvu organizace Domov Příbor, příspěvková organizace.

2019 - 2020     Revitalizace budovy Domova Příbor, příspěvková organizace, financována

                      Moravskoslezským  krajem.

 


V roce 1969 proběhly menší rekonstrukce a začaly nové dějiny příborského domova. Byla provedena oprava střechy, rozšíření prostoru pro zvýšení kapacity domova důchodců a další nezbytné úpravy.
Takto rekonstruovaný domov důchodců sloužil až do roku 1997, kdy se rozhodlo pro jeho rozšíření a zmodernizování. Při zpracování studie bylo zjištěno, že celá budova je postavena na nevyhovujících základech, napadena dřevomorkou, měla nevyhovující kuchyň, kotelnu, prádelnu, odpadní jímky, hygienické vybavení, pokoje uživatelů a veškeré pracovní zázemí personálu. Bylo přistoupeno k první celkové rekonstrukci budovy, úpravě zahrady a vybudování biologické čističky odpadních vod, dnes přečerpávací stanice odvádějící splaškovou vodu do městské kanalizace.

Dnešní podoba Domova Příbor.

Mediatel pohled ze zahrady

Již při zpracování projektové dokumentace se uvažovalo o zlepšení komfortu bydlení , zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a hlavně o kapacitních možnostech a celkového stavu Domova. V květnu 2001 byla ukončena první velká rekonstrukce. S příchodem zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vyvstala potřeba humanizace péče v pobytových sociálních službách, která mimo jiné spočívala ve snížení počtu lůžek na vícelůžkových pokojích, postupnou deinstitucionalizaci a daleko vyšší míru individuálního přístupu k uživatelům. Vysoké požadavky na kvalitu poskytované sociální služby se promítly i do koncepce dalšího rozvoje včetně stavebních úprav. Na základě studie proveditelnosti z roku 2014 a následné zpracované projektové dokumentace došlo k návrhu navýšení kapacity domova pro seniory na konečných 68 lůžek. Investiční akce "Revitalizace budovy Domova Příbor" byla ukončena v lednu 2020, po kolaudaci a změně v registru poskytovalů sociálních služeb byla budova 24. července 2020 slavnostně otevřena. Samotným otevřením investiční akce nekončí. V průběhu roku 2021 bude provedena úprava zahrady.

 

Hlavní budova