logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace, je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 logo nadace ČEZ Neziskovky

Podmínky přijetí žadatelů o sociální službu

Ke stažení v PDF: Stručný manuál pro zájemce o sociální službu

 

Stručný manuál pro zájemce o sociální službu

  • jak probíhá jednání se zájemce a komu poskytujeme sociální službu

Žádost o přijetí  (dále jen Žádost) si můžete podat  od 65 let věku, zejména pokud jste zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby, chybí Vám kontakt s ostatními lidmi a jste ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Výjimkou můžete být Vy, kteří se blížíte věkové hranici 65 let a jste zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a  ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci, nebo se nacházíte v sociální situaci hodné zvláštního zřetele. Obvykle to bývá celodenní péče o Vás prostřednictvím blízké osoby – manžela, manželky, kteří mají sami zdravotní potíže a péče je pro ně velmi náročná a nemohou ji zvládnout ani s pomocí jiné sociální služby. V tomto případě je možné Žádost podat a požádat ředitelku o schválení výjimky. S tímto Vám pomohou sociální pracovnice. Z četných dotazů víme, že Vás zajímá přijímání osob s demencí a za jakých podmínek. Onemocnění demencí není překážkou v podání Žádosti. Sociální pracovnice ve spolupráci s Vámi, se zdravotnickým pracovníkem Domova a případně s praktickým lékařem nebo lékařem specialistou zhodnotí zdravotní stav a v týmu rozhodnou, zda jsme schopni zvládnout Vaši situaci a poskytnout vše, co potřebujete. Pokud ne, hledáme společně řešení. Důležitá je otevřenost a důvěra.


 

Bohužel sociální službu nemůžeme poskytnout osobám vyživovaným nasogastrickou sondou (sonda vedoucí výživu přes nos do žaludku), osobám se závažným zdravotním onemocněním, jimž nejsme schopni zajistit adekvátní, obvykle specializovanou, zdravotní péči, mobilním osobám trpícím Alzheimerovou demencí s těžkou poruchou orientace, u nichž hrozí riziko samovolných odchodů. Obvykle se jedná o mladší seniory, kteří zároveň potřebují odbornou péči.  Dále osobám se závislostí na alkoholu a jiných závažných drogách, pokud nedošlo k vyléčení závislosti či návyku, které je nutno doložit potvrzením psychiatra, osobám se středně těžkou a těžkou mentální retardací vyžadující jinou specifickou péči, těžce nemocným osobám vyžadující celodenní ošetřovatelskou péči a přítomnost lékaře včetně osob se závažnými duševními poruchami, kdy by jejich projevy onemocnění výrazně narušovaly soužití, jedná se o diagnostikované psychózy doprovázené závažnými poruchami chování. Rovněž akutní infekční nemoc neumožňuje uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.

Posouzení žádosti u žadatelů s diagnózou demence a Alzheimerovy demence má svá specifika, je velmi individuální a je potřeba jej brát komplexně, jelikož záleží na projevech demence v souvislosti s mírou mobility a orientace žadatele, jak v prostoru, tak osobou, časem a situací. Projevy demence by měla sdělit pečující rodina a doložit zprávou psychiatra. Otevřená komunikace a spolupráce s rodinou žadatele je velmi důležitá.

Máme zpracovaný dlouhodobý Rozvojový plán sociální služby, který průběžně aktualizujeme na základě potřeb žadatelů. V drtivé většině se jedná o žadatele s mnohonásobným chronickým onemocněním, počínající demencí, zhoubným onemocněním a čím dál častěji s onemocněním neurologickým. Zdravotní stav zájemců, žadatelů i samotných uživatelů zvyšuje nároky na ošetřovatelskou specializovanou péči a vedle pracovníků v sociálních službách i přítomnost zdravotních sester, přestože poskytujeme službu sociální. Sociální a zdravotní roviny nelze oddělit.

 

  • jednání při podání žádosti

V případě, že projevíte zájem o přijetí do Domova Příbor, p.o. můžete se se svými dotazy obrátit na sociální pracovnice, a to telefonicky nebo e-mailem. Pokud dotazy nemáte, můžete žádost zaslat přímo poštou na adresu Domova k rukám sociální pracovnice.

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Domova v liště – Dokumenty ke stažení - „Žádost o přijetí“. Součástí žádosti je „Vyjádření lékaře“, vhodné je přiložit také aktuální zdravotní zprávy odborných lékařů. V případě, že žadatel není schopen se podepsat a nemá zmocněnce ani opatrovníka ustanoveného soudem, je potřeba přiložit „Potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu“.

Se sociální pracovnicí si můžete domluvit také osobní schůzku, nejlépe se kontaktujte telefonicky. Doporučujeme také domluvit se na prohlídce Domova, kterou Vás sociální pracovnice provede. Je to nejlepší způsob, jak senior a jeho blízcí získají představu o tom, jaké  služby Domov nabízí.  

Sociální pracovnice Vám vysvětlí veškeré náležitosti potřebné pro vyplnění a podání žádosti o přijetí.  O stavu žádosti Vás budou sociální pracovnice kontaktovat a dle potřeby Vás požádají o doplnění informací. Sociální pracovnice dle doložených podkladů žádost vyhodnotí, tj. schválí či zamítnou s příslušným odůvodněním.

Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství, např. podporu při vyřízení žádosti o přiznání příspěvku na péči, příp. jeho zvýšení, předávají kontakt na návazné sociální služby v blízkém okolí zájemce a jeho rodiny apod.

Jednání se zájemcem a jeho blízkými věnujeme potřebný čas a pozornost při řešení jejich „nepříznivé“ situace.

  • přijetí nového uživatele

Zájemce o službu v Domově Příbor, p.o. se stává uživatelem podpisem Smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva je podepsána uživatelem nebo jeho zmocněncem/opatrovníkem a ředitelkou Domova.

Uživateli a jeho blízkým, kteří jej doprovázejí, se plně věnuje sociální pracovnice, zodpovídá na všechny kladené otázky týkající se života v Domově a poskytování sociální služby.

Dále se uživateli věnuje koordinátor individuálního plánování, v případě jeho nepřítomnosti vedoucí přímé péče nebo její zástup. Na oddělení, kde je uživatel přijat, se mu věnují také pracovníci přímé péče. Tito pracovníci mají základní potřebné informace o tom, jakou péči uživatel potřebuje, jaká strava je pro něj vhodná apod.

Přijetí uživatele probíhá zpravidla v dopoledních hodinách po snídani, uživatel dostane k dispozici pití a prvním jídlem v Domově je oběd.

Uživateli se věnuje dále zdravotní sestra, která zadává zdravotní údaje včetně užívaných léků, zdravotní pojišťovnu, kontakt na praktického lékaře i odborné lékaře do počítače a sestavuje na základě zdravotního stavu a potřeb tzv. ošetřovatelský plán.

Vedoucí prádelny nebo její zástup přebírá od uživatele soupis oblečení a osobních věcí uživatele (pracovní název „Složní list“). V praxi je domluveno se sociální pracovnicí a uživatelem / blízkými, že oblečení je přivezeno ještě přede dnem přijetí, aby je mohla k tomuto dni pracovnice prádelny označit štítkem s příjmením uživatele a řádně nachystat. Pokud uživatel nemá možnost dopravit osobní oblečení den předem, k označení prádla přistoupíme v nejbližším možném čase.

Technické záležitosti, např. vyplyne-li ze situace, že je nezbytná vzhledem k potřebám zajištění péče o uživatele, přestavba nábytku nebo např. instalace elektrospotřebiče (většinou televize), je toto řešeno ve spolupráci s údržbářem Domova.

  • adaptační doba

Nejbližšími osobami z řad zaměstnanců pro uživatele jsou koordinátor individuálního plánování (dále jen IP) a klíčový pracovník.  Klíčový pracovník je obvykle pracovník v sociálních službách, tj. pečovatelka, která s uživatelem sestavuje individuální plán a stará se o jeho potřeby.  Klíčový pracovník vysvětlí uživateli svou roli po celou dobu jeho pobytu v Domově. Mohou se domluvit na tom, jak bude uživatel svého klíčového pracovníka oslovovat tak, aby to pro uživatele bylo srozumitelné a pro oba přijatelné a vhodné z osobního, pracovního a etického hlediska. Vedoucí přímé péče seznámí uživatele s klíčovým pracovníkem do sedmi dnů po přijetí a určí i  zástupce v případě jeho nepřítomnosti.

V prvních sedmi dnech od přijetí uživatele do Domova se uživateli věnuje koordinátor IP. V případě, že nemůže být přítomen koordinátor IP, zastupuje jej vedoucí přímé péče nebo její zástup.

Koordinátor IP a klíčový pracovník zodpovídá uživateli na otázky týkající se pobytu v Domově, je jakýmsi průvodcem uživatele, aby se co nejlépe adaptoval na nové prostředí. Vytváří spolu s uživatelem příp. opatrovníkem a dalšími osobami tzv. A 4 – Plán péče s Osobním profilem a Individuální (osobní) cíl/cíle uživatele.

K dalšímu seznámení se uživatele s prostředím Domova a poskytovanou službou má uživatel k dispozici písemný dokument Život v Domově, který lze stáhnou na webových stránkách www.domovpribor.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

 

 Více informací Vám poskytneme na telefonním čísle 604 236 518.