Naše služby

Naše služby

 

CHCI SE STÁT UŽIVATELEM SLUŽBY

Pokud jste v situaci, kdy jste závislý na péči jiné osoby nebo nemáte kontakt se svým okolím a cítíte se izolován, doporučujeme jako první krok osobní návštěvu našeho Domova, případně návštěvu Vašeho blízkého člověka. Rozhodnutí o využívání pobytové služby je náročné, proto také nabízíme zájemcům zúčastnit se kulturního programu, případně strávit pár chvil pozorováním běžného provozu. Společně se sociální pracovnicí zjistíte, zda by Vám naše služba vyhovovala nebo budeme společně hledat vhodnější řešení Vaší životní situace.

Zájemcům o službu poskytneme radu s výběrem vhodné sociální služby a předáme Vám informace o dalších  možnostech řešení nepříznivé životní situace.

Kdo je naší cílovou skupinou a komu je služba určena?

Jedná se o seniory od 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Těm z Vás, kteří nejste naší cílovou skupinou, poradíme jiného poskytovatele sociálních služeb a poskytneme Vám odbornou pomoc. Cílová skupina je uvedena na Žádosti o přijetí, přesto doporučujeme telefonický nebo osobní kontakt se sociální pracovnicí.

Poté si můžete podat Žádost o přijetí, kterou naleznete na hlavní stránce v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněnou žádost včetně vyjádření Vašeho praktického lékaře zašlete na adresu Domova Příbor uvedenou v záhlaví žádosti nebo ji doručte osobně. Sociální pracovnice ji zaeviduje a v průběhu jednoho až dvou měsíců provede sociální šetření přímo u Vás doma. Může nastat situace, kdy budete pobývat v léčebně dlouhodobě nemocných. Sociální šetření bude provedeno i tady.

Jste-li skutečně v nepříznivé životní situaci a využití pobytové služby je poslední možností z nabídky jiných sociálních služeb, pak bude s Vámi v případě uvolnění místa uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby. Ve Smlouvě bude stanoven rozsah poskytované péče dohodnuté oběma stranami. Uvedené platí i v případě ustanoveného opatrovníka. Pokud zájemce podle lékařského posudku není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje ho při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Co Vám poskytneme?

Okruh základních činností je dán zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Jedná se o poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Míra pomoci se odvíjí od Vašich dosavadních schopností, proto není a nemůže být u všech uživatelů stejná. Vždy bude společně s Vámi služba plánována individuálně.

Péče a podpora

Přímou péči a podporu poskytují  uživatelům nepřetržitě kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry od 6 do 22 hodin. Klíčovou úlohu hrají sociální pracovnice, které vedou uživatele k samostatnosti a podporují je v zachování dosavadního způsobu života samozřejmě s ohledem na možnosti Domova. Uživatelům poskytujeme takovou pomoc a podporu, kterou potřebují a oddalujeme tím závislost na druhé osobě.

 

Držíme se čtyř hlavních  zásad "Domov Důstojnost Rodina Respekt"

Domov – usilujeme o to, aby se v Domově uživatelé cítili, jako doma, zajišťujeme individuální

přístup a soukromí.

Důstojnost – přistupujeme k lidem s úctou a zodpovědně, dbáme na dodržování lidských práv a

základních svobod.

Rodina –   navazujeme úzký kontakt s rodinou a podporujeme přirozené společenské kontakty.

Respekt – respektujeme volbu uživatele v rámci poskytované sociální služby a podporujeme samostatnost.

Základní zásady poskytování sociální služby podle § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o

možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

(2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat

lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na

osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich

sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými

způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 

Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb, spolupráce s rodinou nebo přáteli  je klíčová.

Nepřizpůsobujeme  uživatele poskytovaným službám, ale naopak v co největší míře služby přizpůsobujeme potřebám uživatelů. Myslíme na společenské vyžití  uživatelů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu uživatele hledáme cestu, jak zabezpečit i náročnou péči vlastními prostředky tak, aby nebyly důvvody pro umístění uživatele do jiného pobytového zařízení sociálních služeb nebo nemocnice. V těchto náročných situacích jsme v kontaktu s rodinou, praktickým lékařem nebo odborným lékařem a zdravotní péče je poskytována dle jejich ordinace.

S citlivostí přistupujeme ke konci života a tématu umírání, s pozůstalými udržujeme kontakt i po odchodu jejich blízkého.

informační tabule Pravidelné aktivity jako Mše Svaté s farářem římsko-katolické církve, kavárnička a posezení s ostatními uživateli při kávě, zákusku a hudebním doprovodem, návštěvy knihovny, obchodu, kostela, výstav, kulturní akce aktuálně zveřejňujeme na webových stránkách a na místě k propagaci určených.

 Součástí týmu jsou aktivizační pracovníci, kteří se s péčí a laskavostí  našim uživatelům věnují, muži mají možnost využívat dílny v suterénu, pracujeme s konceptem BON APETIT nebo-li vše okolo jídla a na sestavování jídelníčku se podílí tým složený z vedoucí stravování, kuchařky, vedoucí přímé péče a zdravotní sestry. Návrhy a připomínky uživatelů jsou vítány, při servírování a stolování používáme běžné jídelní nádobí, jídlo je servírováno kuchařkou na talíře a je možné jeho ohřátí v mikrovlnné troubě.

 Zdravotní a ošetřovatelská péče

Poskytujeme zdravotní péči zdravotnickými pracovníky bez odborného dohledu denně od 6 do 22 hodin. Uživatelé zůstávají u svého praktického lékaře a na základě jeho ordinace zajišťuje odborný personál zdravotní péči.

Dobrovolnická činnostdobrovolníci

Hledáme ty, kteří mají chuť věnovat část volného času bez nároku na odměnu lidem v Domově, získat nový pohled na život obohacený zkušenostmi seniorů. Zahájili jsme spolupráci s neziskovou organizací ADRA a uvítáme, pokud   si ve svém čase najdete alespoň hodinu týdně.

 

Více informací se dozvíte na telefonu 604 236 518 nebo 556 720 043.