logo msk cele gif

Domov Příbor, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

 

logo pri org msk

 Poskytovatelem příspěvku na provoz služeb Domova Příbor, příspěvková organizace, je Moravskoslezský kraj.

logo asociace poskytovatelu

 logo nadace ČEZ Neziskovky

Veřejný závazek

Veřejný závazek ke stažení ve formátu PDF: Veřejný závazek Domova Příbor

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen „Domov“) upravuje poslání, cíle, zásady poskytovaní sociální služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách:

Poslání

Domov Příbor je pobytové zařízení rodinného typu, které nabízí sociální služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svém domácím prostředí, potřebují podporu a pomoc při zajištění důstojného způsobu života. Poskytujeme pravidelnou, bezpečnou a odbornou péči. Udržujeme a podporujeme uživatele v kontaktu se společenským prostředím a pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů s cílem podpořit kvalitu života na základě individuálního přístupu.

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Kapacita Domova je 68 uživatelů.

Pobytovou sociální službu neposkytujeme, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí odborné péče vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. psychózy, závažné poruchy chování).

Vzhledem k provozním (personálním, technickým) podmínkám zařízení nejsme schopni poskytnout pobytovou službu žadatelům:

 • vyživovaným nasogastrickou sondou (sonda vedoucí výživu do žaludku),
 • trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými toxikomaniemi, pokud nedošlo k likvidaci návyku, což musí být doloženo potvrzením příslušného odborného lékaře – psychiatra,
 • trpícím středně těžkou a těžkou mentální retardací,
 • s Alzheimerovou chorobou, kteří jsou mobilní a současně trpí těžkou poruchou orientace.

Případy zvláštního zřetele

Vedení Domova si vyhrazuje právo na přijetí uživatele, který nesplňuje podmínky cílové skupiny - okruhu osob, ale  pod podmínkou zhodnocení situace zvláštního zřetele.

Kritéria posouzení situace žadatele zvláštního zřetele:

 • věk,
 • ohrožení života nebo důstojnosti žadatele, obvykle se jedná o domácí násilí,
 • sociální situace (rodinná, sociální a zdravotní anamnéza),
 • reference osob (rodina, osoby blízké),
 • reference institucí (odbor sociálních věcí místně příslušného úřadu, úřad práce ČR, odd. Státní sociální podpory, sociální služby, aj.)

Zhodnocení posouzení situace žadatele zvláštního zřetele vykonává sociální pracovnice v rámci sociálního šetření a předkládá ke schválení ředitelce Domova.

Cíle poskytované služby

Udržení běžného způsobu života obdobně jako v domácím prostředí

 • podpora zájmů a přání uživatele v rámci individuálního plánování (aktivní užívání volného času, zapojení do společenského dění v Domově i mimo Domov, zprostředkování veřejných služeb
  (např. služby kadeřnice, pedikérky, knihovny, bohoslužby či využití léčebného kontaktu psa a člověka apod.)

Podpora maximální míry soběstačnosti

 • poskytování celodenní kvalitní péče ošetřovatelské a pečovatelské, a to v nezbytném odpovídajícím rozsahu podle individuálních potřeb uživatele, a také individuální podpora uživatele v udržení maximální možné dosavadní soběstačnosti, a to prostřednictvím osobních cílů stanovených v individuálním plánu uživatele.

Vytváření nových sociálních kontaktů a udržení stávajících

 • pořádání společenských akcí pro uživatele, rodinné příslušníky, blízké osoby i širokou veřejnost
 • pořádání výletů a společenských akcí mimo Domov
 • podpora mezilidských a sousedských vztahů v Domově
 • udržení či navázání kontaktů s rodinou uživatele či osobou blízkou

Způsob naplňování cílů -- podporu kvality poskytované služby prostřednictvím zaměstnanců, kteří vykonávají přímou péčím tj., sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách - aktivizační:

Vzdělávání - oblast podpory vzdělávání zaměstnanců (výběr konkrétního tématu pro proškolení většiny zaměstnanců – navazuje na hodnocení zaměstnance a stanovení cílů vzdělávání zaměstnance, individuální školení, osobnostní rozvoj).

Personální zajištění služby – požadujeme motivační dopis s uvedením důvodu, proč chce zájemce pro práci na pozici pracovníka v sociálních službách, sociálního pracovníka nebo zdravotní sestry pracovat v domově pro seniory, ve spolupráci s úřadem práce zajišťujeme pro zaměstnance bez potřebné kvalifikace rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.

Supervize – jako formu dlouhodobé podpory, rozvoje a evaluace zejména pracovníků v přímé péči, preferujeme dlouhodobou spolupráci s osvědčenou supervizorkou.

Technické a materiální zázemí - oblast podpory technického a materiálního zázemní zaměstnanců (např. zakoupení počítače, pomůcek, kávovaru, tiskárny, mikrovlnné trouby, úprava denní místnosti pro personál s kuchyňskou linkou).

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance (příspěvek na rekreaci, vitamíny, masáže, rehabilitace, sportovní využití, příspěvek na stravu).

Způsob hodnocení cílů:

Cíle musí být S.M.A.R.T, tedy:

 • Specifické (konkrétní, musí vycházet ze skutečných potřeb);
 • Měřitelné (musí být stanovena kritéria, na základě kterých poznáme naplňování cíle – toto je individuální u každého cíle zvlášť);
 • Akceptovatelné (přijatelné pro všechny strany – uživatelé, poskytovatel, veřejnost; nemůže být v rozporu s etickými a právními normami);
 • Reálné (dosažitelné, musí být podmínky pro splnění);
 • Termínované (musí být stanoveno, kdy má být cíl naplněn nebo kdy má dojít k hodnocení toho, jak má být cíl naplňován).

 Zásady poskytování sociální služby

(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

(2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Při poskytování sociální služby vycházíme z našich hlavních zásad:

 

DOMOV                   DŮSTOJNOST                     RODINA                   RESPEKT

 

Domov – usilujeme o to, aby se v Domově uživatelé cítili jako doma, dbáme na individuální přístup a zachování soukromí.

Důstojnost – přistupujeme k lidem s úctou a zodpovědně, dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod, důstojnost a úctu k uživateli projevujeme při každodenních činnostech od hygieny, oslovování, způsobu jednání a vyjadřování.

Rodina –   navazujeme úzký kontakt s rodinou,  spolupracujeme v rámci možností při řešení mimořádných situací a zároveň podporujeme přirozené společenské kontakty.

Respekt – respektujeme volbu uživatele v rámci poskytované sociální služby (dobrovolná účast na aktivitách, volba jídla, koupání, rozvržení dne, respektujeme jeho rozhodnutí a podporujeme uživatelovu samostatnost.