Logo

Veřejný závazek

Veřejný závazek ke stažení ve formátu PDF: Veřejný závazek Domova Příbor

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen „Domov“) upravuje poslání, cíle, zásady poskytovaní sociální služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách:

Poslání

Domov Příbor je pobytové zařízení rodinného typu, které nabízí sociální služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve svém domácím prostředí, potřebují podporu a pomoc při zajištění důstojného způsobu života. Poskytujeme pravidelnou, bezpečnou a odbornou péči. Udržujeme a podporujeme uživatele v kontaktu se společenským prostředím a pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů s cílem podpořit kvalitu života na základě individuálního přístupu.

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let, kteří jsou zcela nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické osoby a kteří jsou ohroženi nebo vystaveni sociální izolaci.

Kapacita Domova je 68 uživatelů.

Pobytovou sociální službu neposkytujeme, jestliže:

Vzhledem k provozním (personálním, technickým) podmínkám zařízení nejsme schopni poskytnout pobytovou službu žadatelům:

Případy zvláštního zřetele

Vedení Domova si vyhrazuje právo na přijetí uživatele, který nesplňuje podmínky cílové skupiny - okruhu osob, ale  pod podmínkou zhodnocení situace zvláštního zřetele.

Kritéria posouzení situace žadatele zvláštního zřetele:

Zhodnocení posouzení situace žadatele zvláštního zřetele vykonává sociální pracovnice v rámci sociálního šetření a předkládá ke schválení ředitelce Domova.

Cíle poskytované služby

Udržení běžného způsobu života obdobně jako v domácím prostředí

Podpora maximální míry soběstačnosti

Vytváření nových sociálních kontaktů a udržení stávajících

Způsob naplňování cílů -- podporu kvality poskytované služby prostřednictvím zaměstnanců, kteří vykonávají přímou péčím tj., sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách - aktivizační:

Vzdělávání - oblast podpory vzdělávání zaměstnanců (výběr konkrétního tématu pro proškolení většiny zaměstnanců – navazuje na hodnocení zaměstnance a stanovení cílů vzdělávání zaměstnance, individuální školení, osobnostní rozvoj).

Personální zajištění služby – požadujeme motivační dopis s uvedením důvodu, proč chce zájemce pro práci na pozici pracovníka v sociálních službách, sociálního pracovníka nebo zdravotní sestry pracovat v domově pro seniory, ve spolupráci s úřadem práce zajišťujeme pro zaměstnance bez potřebné kvalifikace rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.

Supervize – jako formu dlouhodobé podpory, rozvoje a evaluace zejména pracovníků v přímé péči, preferujeme dlouhodobou spolupráci s osvědčenou supervizorkou.

Technické a materiální zázemí - oblast podpory technického a materiálního zázemní zaměstnanců (např. zakoupení počítače, pomůcek, kávovaru, tiskárny, mikrovlnné trouby, úprava denní místnosti pro personál s kuchyňskou linkou).

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance (příspěvek na rekreaci, vitamíny, masáže, rehabilitace, sportovní využití, příspěvek na stravu).

Způsob hodnocení cílů:

Cíle musí být S.M.A.R.T, tedy:

 Zásady poskytování sociální služby

(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

(2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Při poskytování sociální služby vycházíme z našich hlavních zásad:

 

DOMOV                   DŮSTOJNOST                     RODINA                   RESPEKT

 

Domov – usilujeme o to, aby se v Domově uživatelé cítili jako doma, dbáme na individuální přístup a zachování soukromí.

Důstojnost – přistupujeme k lidem s úctou a zodpovědně, dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod, důstojnost a úctu k uživateli projevujeme při každodenních činnostech od hygieny, oslovování, způsobu jednání a vyjadřování.

Rodina –   navazujeme úzký kontakt s rodinou,  spolupracujeme v rámci možností při řešení mimořádných situací a zároveň podporujeme přirozené společenské kontakty.

Respekt – respektujeme volbu uživatele v rámci poskytované sociální služby (dobrovolná účast na aktivitách, volba jídla, koupání, rozvržení dne, respektujeme jeho rozhodnutí a podporujeme uživatelovu samostatnost.

Pro Domov Příbor vytvořili vytvarime.cz.