Naše služby

Naše služby

CHCI SE STÁT UŽIVATELEM SLUŽBY

Pokud jste v situaci, kdy jste závislý na péči jiné osoby nebo nemáte kontakt se svým okolím a cítíte se izolován, doporučujeme jako první krok osobní návštěvu našeho Domova, případně návštěvu Vašeho blízkého člověka. Rozhodnutí o využívání pobytové služby je náročné, proto také nabízíme zájemcům zúčastnit se kulturního programu, případně strávit pár chvil pozorováním běžného provozu. Společně se sociální pracovnicí zjistíte, zda by Vám naše služba vyhovovala nebo budeme společně hledat vhodnější řešení Vaší životní situace.

Poté si můžete podat Žádost o přijetí, kterou naleznete na hlavní stránce v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněnou žádost včetně vyjádření Vašeho praktického lékaře zašlete na adresu Domova Příbor uvedenou v záhlaví žádosti nebo ji doručte osobně. Sociální pracovnice ji zaeviduje a v průběhu jednoho až dvou měsíců provede sociální šetření přímo u Vás doma. Může nastat situace, kdy budete pobývat v léčebně dlouhodobě nemocných. Sociální šetření bude provedeno i tady.

Jste-li skutečně v nepříznivé životní situaci a využití pobytové služby je poslední možností z nabídky jiných sociálních služeb, pak bude s Vámi případě uvolnění místa uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby.

Co Vám poskytneme?

Okruh základních činností je dán zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

jedná se o poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Míra pomoci se odvíjí od Vašich dosavadních schopností, proto není a nemůže být u všech uživatelů stejná. Vždy bude společně s Vámi služba plánována individuálně.

Přímá péče a pracovníci v sociálních službách

Přímou péči poskytují uživatelům kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, kteří  poskytují péči v Domově nepřetržitě.

Principy přímé péče

Naše zásada zní laskavý, profesionální a zároveň lidský přístup.

Poskytujeme služby uživatelům tak, aby byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.

Každý uživatel disponuje tísňovým signalizačním tlačítkem, kterým si v případě nouze může přivolat personál.

Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb, spolupráce s rodinou je klíčová.

Nepřizpůsobujeme  uživatelen našim  službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme služby přizpůsobovat potřebám uživatelů. Myslíme na společenské vyžití  uživatelů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Při změně zdravotního stavu uživatele hledáme cestu, jak zabezpečit i náročnou péči vlastními prostředky tak, aby nebyly důvvody pro umístění uživatele do jiného pobytového zařízení sociálních služeb nebo nemocnice. V těchto náročných situacích jsme v kontaktu s rodinou, praktickým lékařem nebo odborným lékařem a zdravotní péče je poskytována dle jejich ordinace.

S citlivostí přistupujeme ke konci života a tématu umírání, s pozůstalými udržujeme kontakt i po odchodu jejich blízkého.

Priority při poskytování přímé péče, na kterých stále pracujeme

Při práci odkládáme svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky,

jsme empatičtí – umíme se vcítit, rozumíme emocím a motivům druhého člověka,

služby vždy poskytujeme v zájmu uživatelů a postupujeme podle písemně definovaných vnitřních směrnic a pokynů pro službu,

etický kodex pracovníků dodržují všichni pracovníci Domova,

personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí, diskrétnost a další práva uživatelů,

personál jedná s uživatelem s respektem ke všem jeho lidským právům,

pokud hovoříme s třetí osobou v přítomnosti uživatele, mluvíme také na uživatele, nechováme se, jako by nebyl přítomen,

v rámci možností dodržujeme tradice a zvyky uživatelů,

vytváříme vzájemnou důvěru mezi personálem a uživateli,

před vstupem na pokoj vždy zaklepeme, bez ohledu na to, zda uživatel zvládne odpovědět,

používáme pro uživatele přirozený jazyk bez odborných terminologií, nepoužíváme direktivní tón, zdrobnělé výrazy,

informace uživatelům podáváme včas a srozumitelným způsobem,

slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s uživatelem děláme,

snažíme se pružně přizpůsobit potřebám uživatelů a hledat cesty k jejich naplnění,

uživatelům poskytujeme dostatek času na jednotlivé činnosti, nespěcháme,

uživatelé žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života v domácím prostředí,

uživatelé sami rozhodují o době vstávání a ukládání se ke spánku, době koupání, apod.,

uživatelé jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, co budou dělat, čeho se zúčastní, co budou potřebovat.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Mše Svaté s farářem římsko-katolické církve, které se obvykle konají první čtvrtek v měsíci,

kavárnička a posezení s ostatními uživateli při kávě, zákusku a hudebním doprovodem,

návštěvy knihovny, obchodu, kostela, výstav, kulturních akcí pořádaných městem Příbor.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Součástí týmu jsou aktivizační pracovníci, kteří se s péčí a laskavostí  našim uživatelům věnují,

muži mají možnost využívat dílny v suterénu,

pracujeme s konceptem BON APETIT nebo-li vše okolo jídla, uživatelé jsou aktivně zapojování do sestavování jídelníčku formou osobního kontaktu s vedoucí stravování.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Zájemcům o službu rádi poskytneme radu s výběrem sociální služby, předáme informace o jiných než  možnostech řešení nepříznivé situace,

zájemcům, kteří nejsou naší cílovou skupinou, poradíme jiné poskytovatele sociálních služeb, na něž se mohou obrátit, a to včetně kontaktů.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Poskytujeme zdravotní péči zdravotnickými pracovníky bez odborného dohledu denně od 6 do 22 hodin. Uživatelé zůstávají u svého praktického lékaře a na základě jeho ordinace zajišťuje odborný personál zdravotní péči.

Dobrovolnická činnost

Hledáme ty, kteří mají chuť věnovat část volného času bez nároku na odměnu, mají chuť zažít s uživateli i s námi něco nového, získat nový pohled na život obohacený zkušenostmi seniorů. Zahájili jsme spolupráci s neziskovou organizací ADRA a uvítáme Ty z Vás, kteří budete doplňovat přímou péči personálu.

Dobrovolníci se mohou účastnit společenských akcí Domova, mohou v domově navštěvovat uživatelé, mohou uživatele doprovázet při nejrůznějších individuálních nebo společných aktivitách.

Více informací se dozvíte na telefonu 773 379 789.